Empatyczna komunikacja. Rozwój osobisty. Refleksje. Dziękuję, że tu jesteś:)

Posts tagged ‘wyrażanie prośby’

Proszenie a kreowanie świata

IMG_0824

„Proszenie, nawet o coś prostego, może zmienić świat. Wielu ludzi boi się prosić. Wyrażenie prośby implikuje wzięcie odpowiedzialności za własne życie oraz decyzję o kreowaniu naszego świata.” Marshall B. Rosenberg

Obserwuję mojego 3 – letniego synka. Swobodnie wyraża swoje potrzeby np. chęć jedzenia, zabawy i odpoczynku. Potrafi prosić nas o wsparcie, choć nie zawsze dodaje słowo „proszę”:) Mówi: „mama, pomóż mi”, „przytul mnie”, „pobaw się ze mną”. Na wczesnym etapie życia nie wstydzimy się jeszcze prosić. A wraz z upływem lat zdarza się nam unikać proszenia. Może boimy się odrzucenia i krytyki albo nie wiemy, czego chcemy w danej chwili. Toczymy monologi wewnętrzne, osądzamy ludzi wokół,  a jednak nie wyrażamy siebie. Jeśli nie prosimy innych o konkretne działanie – ludzie zgadują, nie są pewni o co nam chodzi. A wtedy spada też szansa, że nasze potrzeby zostaną zaspokojone.                    

img_4889

„Silną i zdrową osobowość posiada ten, kto prosi o pomoc, gdy jej potrzebuje, bez względu na to, czy ma wrzód na kolanie czy na duszy.” Rona Barrett

Komunikacja oparta na empatii dała mi odwagę do proszenia. Kiedy wiem co czuję, czego potrzebuję i czego chcę – łatwiej mi sformułować prośbę.

O co chcę poprosić drugą osobę teraz, aby lepiej się poczuć? Przedstawiam jasno, jakiego działania oczekuję. Ważne jest, żeby nasza prośba była konkretna i wykonalna w obecnej chwili.

Prośba: „Czy możesz teraz….?”  

Praktykę ćwiczeń warto zacząć od prostych sytuacji np.: „Czy możesz włożyć naczynia do zmywarki, zaraz po tym, jak je skończyłaś używać?” zamiast życzenia: „Proszę pomóż mi posprzątać dom”. Najlepiej jest jednocześnie pokazać w jaki sposób chcemy naczynia ułożyć – tak, aby obie osoby rozumiały to zdanie w jednakowy sposób.

Jeśli coś nam uwiera – starajmy się to zmienić. Prośba jest wyrazem troski o siebie. Najgorsze co się może stać – to usłyszymy „nie”. W pewnym sensie „nie” jest oczyszczające, bo mamy jasność sytuacji. Możemy szukać innych sposobów na spełnienie naszych potrzeb. Chodzi nam o to, aby nasza prośba była spełniana jedynie wtedy, gdy proszona osoba jest na to chętna i gotowa.  Jesteśmy gotowi zaakceptować odmowę. 

Możemy też poprosić drugą stronę o coś, co ułatwi nam  wzajemny kontakt np. „Jak się czujesz słysząc to co, powiedzialam?”

Wyrażanie prośby jest elementem Metody 4 kroków.

Umiejętność proszenia podnosi jakość naszego życia.

Proszę daj znać, co tym myślisz:)

Więcej o wyrażaniu prośby tutaj >>>

Reklamy

Proszę czy żądam? Am I asking or demanding?

 

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia

„Głównym powodem, że nasze prośby nie są spełniane, jest to, że nie potrafimy  ich jasno wyrażać”. Marshall B. Rosenberg

W modelu 4 kroków najpierw wyrażamy to, co widzimy, czujemy i potrzebujemy, a następnie precyzyjnie określamy, czego pragniemy w danym momencie.

Na przykład: „Widzę rozlane mleko na podłodze (co widzimy). Jestem zła (co czujemy), bo chciałabym utrzymać porządek w kuchni (co pragniemy). Proszę cię, powycieraj je teraz (prośba)”.

Jakie jest wyjście z sytuacji? Co konkretnie chcę zrobić lub o jakie działanie chcę poprosić drugą osobę teraz, aby lepiej się poczuć? Mogę też poprosić o wysłuchanie, zastanowienie się, odpowiedzenie.

W tych pytaniach ujawnia się całe „nowe” podejście do tematu. Bo nie mówię rozmówcy jaki ma być, co powinien czuć albo myśleć („mógłbyś się bardziej starać”). Nie obciążam winą „ty zawsze rozlewasz to i owo”, „specjalnie mi to robisz”. Nie tworzę komisji do wskazania i ukarania winnych:) Proponuję czynność, która teraz zaspokoi moje potrzeby.

Nie tracę życiowych sił na roztrząsanie poziomów nienormalności danej sytuacji, na porównywanie i ocenianie. Energia działania ma inną jakość niż energia osądzania. Proponuję rozwiązanie, a tym samym przejmuję odpowiedzialność za własne życie i wybory. Inaczej w życiu czuje się twórca, inaczej ofiara.

IMG_0217Unikamy proszenia z różnych powodów – może to być nasz nawyk radzenia sobie samemu w życiu („nie będę się prosiła”), czasem boimy się odrzucenia i krytyki albo nie wiemy, czego chcemy w danej chwili. Jeśli nie prosimy – odpowiedź zawsze będzie brzmiała “nie”. Kiedy jesteśmy w kontakcie ze sobą, jeśli wiemy co podniesie jakość naszego życia – wówczas ujawnienie naszych oczekiwań wydaje się się nam naturalne, przecież kontakt z drugim człowiekiem to wzajemna wymiana.

Często formułujemy pobożne życzenia a nie prośby. Kobieta mówi do męża: „Czy mógłbyś wcześniej wracać do domu?” Jest to życzenie, które może być różnie zinterpretowane. Mężczyzna przyjdzie wcześniej, ale zajmie się internetem/joggingiem/itp, a jej chodziło o kontakt. Prośba mogłaby brzmieć: „Czy moglibyśmy przynajmniej  jeden wieczór w tygodniu spędzać razem? Co o tym myślisz?”

Kiedy proszę – mam świadomość, że drugi człowiek może mi odmówić. Jest we mnie gotowość na usłyszenie „nie”, na inne rozwiązania. I tym prośba różni się od żądania. Druga osoba może odmówić, nie obawiając się kary. Kto z nas lubi żądania? Natomiast sprawia nam przyjemność dawanie z serca, z dobrej woli. Jesteśmy gotowi spełniać prośby innych ludzi, ponieważ stoi za tym nasza własna potrzeba np. kontaktu, zrozumienia, dzielenia się.

Metoda 4 kroków>>>

Am I asking or demanding?  

„The main reason our requests are not fulfilled is that we cannot express them clearly”.
Marshall B. Rosenberg

 

In a four step process, we firstly express what we see, what we feel and what we need, and then we precisely describe what we would like in this moment.

For example, my partner has split milk on the floor in my kitchen. I said to him: ” There’s milk on the floor.  I’m angry.  I like to keep my kitchen tidy. Please could you clean the floor now?”

What is the solution? What could I do now or what action could I request my friend to do to feel better? I could also ask for them to listen to me, to think it over or to give me an answer.

In these questions an all „new” approach to the subject is revealed. I don’t say to a person I am having a conversation with what he or she should look like, or what he or she should feel or think („you could do more”). I don’t blame him „you always spill milk like this”, „you did it purposefully”. I don’t set up a special commission to find and punish the guilty person:). Instead I suggest an action that fulfils my needs now.

I don’t waste my life force by fussing about the levels of abnormality in the situation; wasting it by comparing and judging. The energy of action has a different quality than the energy of judgment. If I suggest a solution, I then take responsibility for my own life and choices. A creator feels different in life than a victim.

We avoid requesting from different reasons. It could happen because of our habit of trying to do everything by ourselves: „I will not ask for help as I can do it”. Sometimes, we are afraid of rejection and criticism or sometimes we simply don’t know what we want in this moment. If we don’t make requests the answer will always be „no”. If we are in touch with ourselves, if we know what will uplift the quality of our life, then to reveal our expectations seems natural to us. The contact with others is a mutual exchange.

We often express wishes but not requests. An example could be that a women said to her husband: ” Please could you come back home earlier?” It is a wish that can be understood in different way. Her husband can home back earlier but he can also go on the internet or go jogging. However, the point is that she wanted to be in contact with him. A request would be:” Please could we spend time together for an whole evening at least once a week? What do you think about this idea?”

When I make a request, I am conscious that the other person can refuse me. I am ready to hear „no” for various reasons. This is the difference between a request and a demand. The other person can refuse me without being afraid of punishment. Who likes demands? We like giving from our heart, with good will. We are ready to undertake other people’s requests because in doing so our own needs, such as contact, understanding and sharing, are fulfilled.

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: